Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES: Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades: ZURISADAY VIERA MUÑOZ (d’ara endavant també el Prestador) amb DNI: 46169842X i amb domicili a efectes de notificacions al Carrer dels Dolors 1, 17800 Olot és la titular del lloc web zuryviera.com (en endavant “el portal o lloc web”), i la seva direcció de correo electrónic de contacte és: hola@zuryviera.com

2. USUARIS: La utilització del present portal web és absolutament voluntària i implica la acceptació plena per qui accedeix al mateix, en endavant “l’Usuari”, de totes les condiciones d’ús vigents en cada moment que es localitzin a la present direcció web. El Prestador es reserva el dret de retirar l’accés al present lloc web sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que actuï de forma contraria al present Avís Legal i Política de Privacitat. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament aquestes condiciones i acceptar-les sense cap tipus de reserva amb anterioritat a la realització de qualsevol operació, visionat, utilització, …etc.      L’Usuari ha de ser major d’edat. Els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables aquests últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

3. ÚS DEL PORTAL: www.zuryviera.comproporciona accés a varietat d’informació, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) que són propietat del Prestador. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal web. En el supòsit que l’usuari per tal de realitzar un correcte ús del portal web li sigui requerit el registre de les seves dades, es compromet a introduir dades correctes i lícites. L’Usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis oferts en el present espai web i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, a no utilitzar-los per: (i) incorre en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i orde públic; (ii) divulgar continguts o propaganda de caràcter racista, d’apologia al terrorisme o contrari als drets humans; (iii) intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que consideri que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que vagin en contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que sota el seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació. 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD: El Prestador compleix amb el contingut en matèria de protecció de dades, concretament en atenció al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de persones físiques en atenció al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades. Per a més informació, veure la Política de Privacitat. (ENLLAÇAR POLÍTICA DE PRIVACITAT)

 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del present portal web, incloent imatges, el domini web, articles, entre d’altres, són propietat del Prestador i estan protegits en atenció als articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit per part del Usuari copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per a ús comercial els continguts sense exprés consentiment per part del seu titular, el Prestador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Prestador. L’Usuari podrà visualitzar els continguts del present portal web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el seu propi disc dur o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a realitzar un ús personal i privat.

 6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: El Prestador no es fa responsable en cap moment, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es puguin ocasionar: errors, omissions en els continguts, manca de disponibilitat en el portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-los. Els continguts del present portal web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de forma que el Prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat directa o indirecta, que pugui derivar-se del ús o aplicació de la informació continguda en el present portal web fora dels seus propòsits. 

7. COOKIES: El lloc web de l’prestador utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies. [ENLLAÇAR A la POLITICA DE COOKIES]

 8. MODIFICACIONES: El Prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al present portal web. 

9. ENLACES: En cap cas el Prestador es farà responsable pel contingut de qualsevol enllaç que provingui d’altres portals web, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web. 

10. DRET D’EXCLUSIÓ: El Prestador es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal web i/o als serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o a petició d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal i la Política de Privacitat. 

11. GENERALITATS: El Prestador perseguirà el incompliment del present Avís Legal i Política de Privacitat així com qualsevol utilització indeguda del present portal exercitant quantes accions civils o penals siguin necessàries. 

12. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: El Prestador podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades. La vigència de les presents condicions actuarà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades pel Prestador. 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre el Prestador i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa expressament al Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Olot.